• Gratis inpakservice
  • Webwinkelkeurmerk
  • Binnen 1-2 werkdagen verzonden
Algemene Voorwaarden Muizenkindjes
PDF – 153,6 KB 104 downloads

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Muizenkindjes gevestigd te Maarssen Schaepmanstraat 7,3601WR Maarssen

info@muizenkindjes.nl, 0648328564, KVK 83846557

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het hele aanbod op www.muizenkindjes.nl

 

 

Artikel 1 – Definities

  • consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Muizenkindjes
  • ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt
  • herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand
  • bedenktijd: Termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gehele aanbod, alle offertes, van Muizenkindjes en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Muizenkindjes en de consument.

2) Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Muizenkindjes zijn in te zien. Op verzoek van de consument kunnen de algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.

3) Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige onverminderd van toepassing.

4) Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 3 – Het aanbod

1) Het aanbod is vrijblijvend en Muizenkindjes is gerechtigd dit aanbod te wijzigen of aan te passen.

2) Het aanbod bevat een waar mogelijk volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling voor de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen die Muizenkindjes gebruikt zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Fouten of vergissingen in het aanbod binden Muizenkindjes niet.

3) Alle afbeeldingen, omschreven specificaties in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn voor een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4) De afbeeldingen bij de producten zijn zo veel mogelijk een waarheidsgetrouwe weergave. Muizenkindjes kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

5) Elk product bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaring van het product zijn verbonden.

 

Artikel 4 – De overeenkomst

1) De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2) Indien de consument het aanbod langs de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Muizenkindjes langs de elektronische weg van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Muizenkindjes is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3) Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorg hij voor een veilige web omgeving. Bij het elektronische betalingen zal Muizenkindjes passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4)Muizenkindjes zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op een zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  • De factuur met daarop de prijs van het product of de producten inclusief de belastingen
  • Het e-mailadres van Muizenkindjes waar de consument met klachten terecht kan.
  • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
  • De informatie over garanties en bestaande service na aankoop

 

 Artikel 5 – Herroepingsrecht

1) Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.

2)Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan Muizenkindjes  retourneren, conform de door Muizenkindjes verstrekte, duidelijke instructies.

3) Wanneer de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht moet dit kenbaar gemaakt worden aan Muizenkindjes binnen 14 dagen na ontvangst van het product. Om gebruik te maken van dit recht dient er een e-mail gestuurd te worden naar info@muizenkindjes.nl. Na het kenbaar maken heeft de consument 14 dagen de tijd het artikel, op eigen kosten, te retourneren. Consument dient te kunnen bewijzen dat het artikel retour is gestuurd door middel van een verzendbewijs.

4) Indien de consument na afloop van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht en het product niet aan Muizenkindjes heeft teruggezonden, is de aankoop onherroepelijk.

5) De kosten van retourzending komen voor rekening van de consument.

6) Indien de consument een bedrag betaald heeft zal Muizenkindjes het bedrag binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Voorwaarde is dat het product reeds is terugontvangen of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

7) Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product als er beschadigingen aan het product zijn door onzorgvuldige omgang door de consument.

 

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Een aantal artikelen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

1) Afgeprijsde producten en producten uit de sale- en tweedekans pagina

2) Producten met een houdbaarheidsdatum.

3) Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

4) Producten die vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden zoals spenen, zuigflessen, natte doekjes en andere verzorgingsproducten wanneer de verpakking geopend is.

 

 Artikel 7 – De prijs

1) Alle prijzen zijn in Euro’s en de in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw.

2) Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

3) Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Muizenkindjes niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

  

Artikel 8 Conformiteit en Garantie

1) Muizenkindjes staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de op de website vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2) Een door Muizenkindjes , de fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niet af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemen kan doen gelden.

3) Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dient zo spoedig mogelijk na constatering aan Muizenkindjes schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4) De garantie geldt niet indien: A) de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of heeft laten repareren of bewerken; B) De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Muizenkindjes of op de verpakking behandeld zijn.

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering

1) Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2) Als plaats van levering geldt het adres dat de consument opgeeft aan Muizenkindjes

3) Muizenkindjes zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere levertijd. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst een bericht. De consument heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoedingen.

4) Alle genoemde levertijden op Muizenkindjes.nl zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van deze termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5) In geval van ontbinding van de overeenkomst conform het bepaalde lid 3 van dit artikel zal Muizenkindjes het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk retourneren.

 

 Artikel 10 – Betaling

1) Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na bestelling

2) De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Muizenkindjes te melden.

3) Bij Muizenkindjes kan de consument direct via IDEAL betalen. In het geval van handmatige overboeking vindt verzending ná ontvangst plaats.

 

Artikel 11 – Klachtenregeling

1) Muizenkindjes beschikt over een klachtenprocedure zoals hierna omschreven.

2) Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen onverwijld en volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij Muizenkindjes

3) De bij Muizenkindjes ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Muizenkindjes binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4) Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5) Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Muizenkindjes

Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden voor bemiddeling bij Stichting WebwinkelKeur en via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6) Een klacht schort de verplichtingen van Muizenkindjes niet op, tenzij Muizenkindjes schriftelijk anders aangeeft.

7) Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Muizenkindjes , kan Muizenkindjes onder meer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 12 – Geschillen

1) Op alle overeenkomsten tussen Muizenkindjes en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2) Alle geschillen tussen Muizenkindjes en de consument worden bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht

 

Artikel 13 – Overmacht

1) Muizenkindjes is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

2) Onder overmacht wordt verstaan elke oorzaak of omstandigheid welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Onder deze omstandigheden worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: vertraging of wanprestatie van Muizenkindjes haar toeleveranciers, internetstoringen, brand, computerstoringen, ziekte van personeel en andere onvoorziene zaken gelden nadrukkelijk als overmacht.

3) In het geval van overmacht behoudt Muizenkindjes het recht haar verplichtingen op te schorten en is Muizenkindjes ook gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is Muizenkindjes gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.